אס.סי.אר תנאי שימוש

תנאי שימוש

 אתר"SCR" (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת "אס.סי.אר רכיבים אלקטרוניים (1994) בע"מ, ח.פ. 512050402, שמשרדה מנורה 20 כפר האורנים ישראל (להלן:SCR Components)

פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים המוצעים באתר (להלן: "פעולה")

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.

תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין SCR, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

לצורך תקנון זה, "משתמש" – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כלליים

מובהר כי SCR רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

SCR  שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י SCR ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר

אתר SCR מציע מגוון רכיבים ו/או שירותים ו/או כלים ו/או חומרים פעולות ו/או ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים.רכישת מוצרים.יצירת "רשימת מועדפים" – רשימת פריטים נבחרים על ידי המשתמש.שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של SCR. מובהר כי SCR רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב.תיוג פריט או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות.הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש(.

אחריות

חברת SCR וספקיה בהתאמה אינם מציגים אחריות או מצג, במפורש או במשתמע, בקשר לאתר, לשירותים או לתוכן, ו-SCR וספקיה מתנערים במפורש מכל אחריות מסוג כלשהו, מפורשת, משתמעת, לפי דין או אחרת, כולל, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, להתאמה למטרה, לכותרת מסוימת ולאי-הפרה בקשר לאתר, לשירותים ולתוכן. התוכנה והיישומים לשירותי אינטרנט נמצאים תחת אחריות, אם בכלל, רק בהתאם לתנאים של הסכמי הרישיון שלהם בהתאמה, אם קיימים, ומכל בחינה אחרת הם כפופים למיאון אחריות לגבי תנאי שימוש אלה. חברת SCR וספקיה אינם ערבים לכך שהפונקציות המבוצעות על ידי האתר או השירותים יהיו ללא הפסקות, מתוזמנות נכונה, מאובטחות או נקיות משגיאות, או שהפגמים באתר או בשירותים יתוקנו. SCR וספקיה אינם ערבים לדיוק או לשלמות של התוכן, או לכך ששגיאות כלשהן בתוכן יתוקנו. האתר, השירותים והתוכן מסופקים "כמות-שהם" ועל בסיס "לפי זמינות". SCR וספקיה לא יהיו אחראים לגישה לא-מורשית או לשינוי של השידורים או הנתונים שלך, לכל חומר או נתונים שהם שנשלחו או התקבלו, או שלא נשלחו או לא התקבלו, או לכל עסקות שהתקשרת בהן באמצעות אתר האינטרנט. חברת  SCR    וספקיה לא יהיו אחראים לכל תוכן הנשלח באמצעות האתר ו/או הכלול בו על ידי כל צד שלישי שהוא. אין להסתמך על ייעוץ המתקבל באמצעות האתר לצורך החלטות אישיות, רפואיות, משפטיות או כספיות, ועליך להיוועץ באנשי המקצוע המתאימים לקבלת ייעוץ ספציפי המותאם למצבך.

מובהר כי SCR אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, וSCR תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי SCR רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף SCR בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של SCR ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לSCR את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי SCR תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הSCR וללא תשלום כלשהו. זכות זו של SCR תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לSCR מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של SCR ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של SCR בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

ייעוץ טכני

חברתSCR מציעה יעוץ טכני והנדסי אך ורק לנוחותם של לקוחותיה.

עובדי  SCR משתדלים לספק מידע אמין בנוגע למוצרים. חברת  SCR אינה ערבה לכך שמידע או המלצות כלשהם שיסופקו יהיו מדויקים, מלאים, או נכונים, ועל  SCR לא תחול כל אחריות או חבות מכל סוג שהוא בהקשר לכל מידע או המלצות שסופקו, הסתמכות שלך על מידע זה או על המלצות אלה. את/ה תהיה/י האחראי/ת הבלבדי/ת לבדוק את המידע ולקבוע את הנאותות של כל מידע או המלצות שניתנו על ידי עובדי SCR וכל הסתמכות על מידע או המלצות אלה היא באחריותך ובהתאם לשיקול דעתך. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, כל התחליפים המוצעים או הייחוסים הצולבים בהקשר לחלקים הם בבחינת המלצות בלבד, וחברתSCR אינה נותנת כל התחייבות או אחריות כי הפרטים או ההמלצות האלה הם מדויקים, מלאים או נכונים. 

חברת SCR משתדלת לדייק ככל יכולתה ושומרת לעצמה את הזכות לתקן את כל השגיאות, אי-הדיוקים או ההשמטות ולשנות או לעדכן את התוכן בכל זמן וללא הודעה מוקדמת. עם זאת, SCR אינה ערבה לכך ששגיאות, אי-דיוקים או השמטות כלשהן יתוקנו, ואינה מחויבת לבצע תיקונים כאלה.

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט"). לתשומת הלב, SCR רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל SCR להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לSCR עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.במעמד ביצוע ההזמנה תבצע SCR בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: ""הפריטים". תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שSCR תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין SCR. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה SCR רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת SCR. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד SCR ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. SCR שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

ההזמנה תרשם במחשבי SCR וניתן יהיה לראותה אחר הטיפול בה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת של הממוחשבת של SCR אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את SCR. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של SCR הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו. 

SCR תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 7 ימי עסקים).  SCR איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. SCR אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינת דואר ישראל או חברת השילוח. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: "דמי משלוח"].דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות

בטלפון 03-5596755 . בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לSCR לפי בחירתו ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש.מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר למחסן SCR בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של SCR בדוא"ל: support@scrltd.com il או בטלפון 03-5596755.בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

כנגד החזרת המוצר ל בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט. במקרה של מוצרים מסוימים- בתנאי שאריזתם לא נפתחה.החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה במשרדינו ב SCR, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ב-SCR, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

אחריות, אבטחה ופרטיות

הגבלת אחריות. בשום מקרה שהוא, לא יישאוSCRאו ספקיה בכל חבות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בשל נזקים ישירים, עקיפים, אגביים, מיוחדים, תוצאתיים, עונשיים או מופתיים כלשהם (כולל אך ללא הגבלה אובדן רווחים, אובדן חסכונות, או אובדן הזדמנויות עסקיות) שינבעו מתוך או יהיו אל: (1) האתר, השירותים, או התוכן, או השימוש או אי-האפשרות לשימוש באתר, בשירותים או בתוכן, (2) כל עסקה או תקשורת שבוצעה או התאפשרה באמצעות האתר;

(3) כל תביעה המיוחסת לטעויות, השמטות, או אי-דיוקים אחרים באתר, בשירותים או בתוכן,

(4) גישה לא מורשית או שינוי של השידורים או הנתונים שלך,

(5) הצהרות או התנהגות של כל צד שלישי באתר או במסגרת השירותים, או

(6) כל עניין אחר שהוא הנוגע לאתר, לשירותים, או לתוכן, גם אם ניתנה ל- SCR או לספקיה הודעה על האפשרות לנזקים כאלה.

אם אינך מרוצה מהאתר, מהשירותים, מהתוכן, או מתנאי השימוש, הסעד היחידי והבלבדי שלך הוא להפסיק את השימוש באתר, בשירותים ובתוכן.

אחריות מוגבלת

           
SCR מסכים להעביר ללקוח את אחריות שהיא מקבלת מהיצרן כאשר אפשרי של מוצרים הנמכרים ללקוח.

 SCR אינה מעניקה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס למוצרים.

במיוחד, SCR אינה לוקחת על עצמה את התאמתם של המוצרים למטרה או שימוש מסוימים או הפרה זכויות.

ההתחייבות של SCR הנובעת מכל מכירה של מוצרים ללקוח מוגבלת באופן מפורש כדלהלן:

 (1) החזר של מחיר הרכישה ששולם על ידי הלקוח עבור מוצרים (ללא ריבית), או

(2) תיקון ו / או החלפה של מוצרים כאמור לפי בחירתו של SCR  במשרדי  החברה

 הלקוח חייב להודיע SCR בתוך 15 ימים מיום המשלוח של כל מוצר פגום. אחריות זו באה במקום כל אחריות אחרת, בין אם בעל פה, בכתב, בין במפורש וביןחוקית. אחריות משתמעת של התאמה למטרה ו סחירה בפרט מודרים באופן ספציפי ולא תחול.

 חובות של לקוחות וההתחייבויות של SCR ביחס למוצרים פגומים או שאינם תואמים, הם אך ורק על פי המצוין כאן.

 יתר על כן, אין אחריות תחול אם נעשה במוצר שימוש לא נכון, פריקת חשמל סטטי, הזנחה, תאונה, ביצוע שינויים, או כבר מולחם או שונה בשום צורה.

SCR ו/או  מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של SCR ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של SCR במייל: support@scrltd.com  ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה.

יודגש פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות SCR מאחר וSCR נעזרת בחברה חיצונית [טרנזילה]לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של SCR להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי SCR ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי SCR. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, SCR לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.SCR  מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, SCR תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בSCR ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי SCR לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי SCR צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, SCR תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

ביטול עסקת הרכישה על ידי SCR

SCR שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בSCR ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימי עסקים. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות SCR לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.בנסיבות כאמור רשאית SCR לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור SCR לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של SCR במייל: support@scrltd.com או בטלפון: 03-5596755.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר SCR, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של SCR בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר SCR, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר SCR, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם SCR בלא קבלת הסכמת SCR מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר SCR לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת SCR מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של SCR מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו SCR, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם SCR בע"מ, שם המותג (SCR), סימני המסחר של SCR (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב' – הם כולם רכושה של SCR בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של SCR ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם SCR נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.